سفارش تبلیغ
صبا ویژن

اسلحه من

به بِهشتِ زَهرا مــے رَوم...

قطعه یِ شهدا...

از کنار عکس هــا عُبــور مــے کنَم...

چادُرم را رویِ ســَرَم محکــم مــے کــنــَم...

و زیر لـبــــ مــےگویــَم...

دشـمــَن قلبتــــ را نِشـانـه گـِرفتـــ...

و اسلحه اَتــ را بـَر زَمیــن انــداختـــ...

من تا زنــده اَم نمــے گــُذارَم...

اَفکارَم را نِشـانــه بگیــرَد و چــآدُرَم را بــَر زَمـیــن انــدازَد...

 [ چهارشنبه 93/6/26 ] [ 11:49 عصر ] [ آدمــــــــــک ســـــــــنگی ]