سفارش تبلیغ
صبا ویژن

گزارش تصویری از سومین مسابقه ایران و لهستان (شماره دو)گزارش تصویری از سومین مسابقه ایران و لهستان (شماره دو)
لیگ جهانی 2014 والیبال
لهستان - گدانسک - ارگو آرنا
جمعه سیزدهم تیرماه 1393
عکاس: فرنوش مرادمند

منبع :http://iranvolleyball.com 

 

 

 

 

 

 سرویس عکس:

 

سومین مسابقه ایران و لهستان در لیگ جهانی عکس2 1 سومین مسابقه ایران و لهستان در لیگ جهانی عکس2 2
سومین مسابقه ایران و لهستان در لیگ جهانی عکس2 3 سومین مسابقه ایران و لهستان در لیگ جهانی عکس2 4
سومین مسابقه ایران و لهستان در لیگ جهانی عکس2 5 سومین مسابقه ایران و لهستان در لیگ جهانی عکس2 6
سومین مسابقه ایران و لهستان در لیگ جهانی عکس2 7 سومین مسابقه ایران و لهستان در لیگ جهانی عکس2 8
سومین مسابقه ایران و لهستان در لیگ جهانی عکس2 9 سومین مسابقه ایران و لهستان در لیگ جهانی عکس2 10
سومین مسابقه ایران و لهستان در لیگ جهانی عکس2 11 سومین مسابقه ایران و لهستان در لیگ جهانی عکس2 12
سومین مسابقه ایران و لهستان در لیگ جهانی عکس2 13 سومین مسابقه ایران و لهستان در لیگ جهانی عکس2 14
سومین مسابقه ایران و لهستان در لیگ جهانی عکس2 15 سومین مسابقه ایران و لهستان در لیگ جهانی عکس2 16
سومین مسابقه ایران و لهستان در لیگ جهانی عکس2 17 سومین مسابقه ایران و لهستان در لیگ جهانی عکس2 18
سومین مسابقه ایران و لهستان در لیگ جهانی عکس2 19 سومین مسابقه ایران و لهستان در لیگ جهانی عکس2 20

 [ شنبه 93/4/14 ] [ 11:22 صبح ] [ ققنوس(ورزشی) ]