سفارش تبلیغ
صبا ویژن

از شما چه پنهان جــ ـــ ـــ@};- ـــ ــادرم ....

 

می گویند سیاهی چادر چشم را می زند .

چشم آدم های حریص و هرزه را

چشم را که هیچ ! خبر ندارند تازگی ها دل را هم می زند .

دل آدم های مریض و بیمار دل

از شما چه پنهان ، چادرم دست و پاگیر هم هست

دست و پای بی بند و باری را می بندد .

چادر برای کسانی است که نمی خواهند عزت آخرتشان را به بهای ناچیز لبخند های هرزه بفروشند !

چادرم سند بندگی و عبودیتم را امضا می کند ...[ جمعه 94/5/2 ] [ 8:20 عصر ] [ آدمــــــــــک ســـــــــنگی ]