سفارش تبلیغ
صبا ویژن

\دلتـنگـــــم\

"دلتـنگـــــم"

هــــــمـــین...

و ایــــــن نیــــــاز به....

هــــیچ زبـــان....

شاعــــرانه ای نــــدارد …

رَبَنــــــــــــا...

آتِنـــــا...

فِی الدُنیــــــــــــا کــــــــــربلا....[ شنبه 93/11/18 ] [ 11:54 عصر ] [ آدمــــــــــک ســـــــــنگی ]